​Vedtægter

​§ 1

Komitéens navn er Den Danske Afghanistan Komité. Komitéens hjemsted er København.

​§ 2

Komitéens vision er at øge livskvaliteten for den afghanske befolkning - med særlig fokus på kvinder, børn og udsatte grupper –  bl.a. lige adgang til sundhed for alle.

​§ 3

Som medlem af komitéen kan optages enhver person, der tilslutter sig komitéens formål. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder komitéens formål.

​§ 4

Komitéens formue består af midler, der er tilvejebragt som anført i § 7.
Komitéens formue skal anbringes i sådanne værdipapirer mm., hvori myndiges båndlagte midler i henhold til dansk ret kan anbringes.

​§ 5

Komitéen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, heriblandt formand, næstformand og kasserer, der vælges på årsmødet, jf. § 9 for ét år af gangen. Samtidig vælges på årsmødet tre suppleanter. Ved eventuel ledighed i bestyrelsen beslutter denne hvem af suppleanterne, der skal indtræde i den ledigblevne plads. Suppleanterne kan indkaldes til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

​§ 6

Komitéen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura.

​§ 7

Midlerne til komitéens arbejde tilvejebringes ved indsamlede bidrag og gaver.

​§ 8

Komitéens regnskab føres af kassereren og revideres af den på årsmødet valgte statsautoriserede revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

​§ 9

Bestyrelsen indkalder komitéens medlemmer til et årligt møde, der afholdes med 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden. Forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde senest fem dage før mødet. På årsmødet aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år, ligesom regnskabet forelægges til godkendelse. På årsmødet træffes beslutninger ved almindeligt flertal bortset fra beslutninger om ændringer i vedtægterne, til hvilket der kræves 2/3 majoritet.

​§ 10

Komitéen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på et indkaldt møde måtte bestemme dette. Eventuel formue tilfalder en NGO, der på tidspunktet for foreningens ophør er aktiv i Afghanistan – gerne i Herat - og hvis muligt har aktiviteter, der ligger inden for DACs vision. Beslutning om donation af eventuel formue sker i henhold til køreplan fremlagt på årsmøde

september 2016.

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 13788588​

Adresse

Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre

Kontakt

Telefon: 81 73 67 27

E-mail: dac@afghan.dk

Følg os på

Facebook
​Instagram

Youtube