​Vedtægter

​§ 1

Komitéens navn er Den Danske Afghanistan Komité. Komitéens hjemsted er København.

​§ 2

Komitéens vision er at øge livskvaliteten for den afghanske befolkning - med særlig fokus på kvinder, børn og udsatte grupper –  bl.a. gennem at arbejde for lige adgang til sundhed for alle afghanere.

​§ 3

Som medlem af komitéen kan optages enhver person, der tilslutter sig komitéens formål. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder komitéens formål.

​§ 4

Komitéens formue består af midler, der er tilvejebragt som anført i § 7.
Komitéens formue skal anbringes i sådanne værdipapirer mm., hvori myndiges båndlagte midler i henhold til dansk ret kan anbringes.

​§ 5

Komitéen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på årsmødet, jf §9, for ét år ad gangen.

Den ny bestyrelse konstituerer sig senest 3 uger efter årsmødet med formand, næstformand og kasserer.

Indtil ny formand er valgt, er den afgående fungerende formand. Samtidig vælges på årsmødet to

suppleanter. Ved eventuel ledighed i bestyrelsen beslutter denne hvem af suppleanterne, der skal indtræde i den ledigblevne plads. Suppleanterne kan indkaldes til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal deltager i bestyrelsesmødet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsens medlemmer udfører deres hverv vederlagsfrit.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til sekretærarbejde o.l.

​§ 6

Komitéen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura.

​§ 7

Midlerne til komitéens arbejde tilvejebringes ved indsamlede bidrag og gaver.

​§ 8

Komitéens regnskab føres af kassereren og revideres af den på årsmødet valgte statsautoriserede revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

​§ 9

Bestyrelsen indkalder komitéens medlemmer til et årligt møde, der afholdes med 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden. Forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde senest fem dage før mødet. På årsmødet aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år, ligesom regnskabet forelægges til godkendelse. På årsmødet træffes beslutninger ved almindeligt flertal bortset fra beslutninger om ændringer i vedtægterne, til hvilket der kræves 2/3 majoritet.

​§ 10

Komitéen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på et indkaldt møde måtte bestemme dette. Eventuel formue tilfalder en NGO, der på tidspunktet for foreningens ophør er aktiv i Afghanistan – gerne i Herat - og hvis muligt har aktiviteter, der ligger inden for DACs vision. Beslutning om donation af eventuel formue sker i henhold til køreplan fremlagt på årsmøde september 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________​

Således vedtaget på den Danske Afghanistan Komité første årsmøde den 3. november 1989.

Og som ændret i november 1991 vedr. § 5.

Og som ændret på årsmødet den 28. maj 1993 vedr. § 5

Og som ændret på årsmødet den 21. september 2001 vedr. § 5

Og som ændret på årsmødet den 27. september 2014 vedr. § 2

Og som ændret på årsmødet den 25. september 2015 vedr. § 10

Og som ændret på årsmødet den 23. september 2016 vedr. § 10

Og som ændret på årsmøde den 24. september 2017 vedr. § 2

Og som ændret på årsmødet den 27.september 2018 vedr. § 5

Og som ændret på årsmødet den 26. november 2020 vedr. § 5

                                                                                                                                                                                               November 2020

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 42659444

Postadresse

Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre

Kontakt

Telefon: 28 11 00 12

E-mail: dac@afghan.dk

Bank: Jyske Bank 7418-1101143​

Følg os på

Facebook